Archive for the ‘Nuvsvåg Skoles Venner’ Category

Søknad 1: Topptur nybegynnerkurs

Beskriv tiltaket: Ifm. Toppturhelga i Loppa (http://www.nuvsvaag.com/tth), ønsker vi å arrangere et nybegynnerkurs for unge og voksne som ønsker å gå på topptur. Vi bor midt i smørøyet for denne aktitiviteten, og folk kommer hit fra hele verden for å gå i uberørt og fantastisk natur, men lokalbefolkningen benytter seg i alt for liten grad av mulighetene. Sist vinter la to ivrige toppturgåere videoer på nettet, og det har ført til en økende interesse og flere henvendelser. Til og med skuterkjørere vurderer å selge sin skuter for å begynne med denne naturvennlige og sunne aktiviteten. Antall brukere/deltakere: 20
Kommune: Loppa
Lokalitet: Nuvsvåg
Dato: 4. og 5. mai 2013
Er tiltaket spesielt rettet mot barn/ ungdom/ grupper med særlig behov…: Ja
Totalkostnad: 10000
Søknadsbeløp: 5000
Budsjett: Leie av utstyr ski- og skredutstyr: 4000 kr Instruktør: 6000 kr Voksne må betale kursavgift på 500 kr. Vi regner med 10 voksne deltakere. Barn får delta gratis.

 

Søknad 2: Fridykkerkurs for barn og unge

Beskriv tiltaket: Loppa har flott natur både over og under vannflaten. Vi ønsker å gi unge muligheten til å utforske undervannsverden, samtidig som vi vil fostre fysisk aktivitet og naturbevissthet. Sist, men ikke minst, ønsker vi å skape nye arenaer hvor ungdommen fra alle våre bygder kan treffe hverandre.

Antall brukere/deltakere: 30

Kommune: Loppa

Lokalitet: Nuvsvåg

Dato: 1.-2. juni

Er tiltaket spesielt rettet mot barn/ ungdom/ grupper med særlig behov…: Ja

Totalkostnad: 15000
Søknadsbeløp: 7500
Budsjett: Leie av utstyr: 5000 Instruktør: 3000 Transport: 2000 Overnatting og mat: 5000 Finansiering: vi vil søke kommunen og ungdomsklubbene om halve beløpet.

Søknad 3: Montering av hinderløype

Beskriv tiltaket: For 5 år siden kjøpte skolen en hinderløype til 70 000 kr. Denne ble dessverre aldri montert. Vi søker om midler til å endelig montere den. Dette vil bidra til økt fysisk aktivitet blant barn og unge og økt interesse for å leke ute. Tiltaket er et av tre tiltak Nuvsvåg Skoles Venner planlegger som en del av sitt arbeid med å opprette uteskoletilbud i Nuvsvåg. Uteskoletilbudet vil være åpent for alle kommunene i Finnmark og blir i første omgang bestående av ukeslange samlinger. Vi er i samtale med Innovasjon Norge og håper på støtte.

Antall brukere/deltakere: 40
Kommune: Loppa
Lokalitet: Nuvsvåg

Dato: 11. mai

Er tiltaket spesielt rettet mot barn/ ungdom/ grupper med særlig behov…: Ja
Totalkostnad: 15000
Søknadsbeløp: 7500

Budsjett: Leie av minigraver: 7500 Arbeidskraft: 7500 Finansiering: arbeidet gjøres på dugnad

Reklamer

Konvolutt fra Fylkesmannen

Legger ved et bilde til ettertanke:
– Nuvsvåg er skrevet feil
– Dessuten ble Nuvsvåg skole nedlagt i fjor sommer. Fylkesmannen har selv behandlet lovlighetskontroll ifm. nedleggelsen og vært involvert hele veien som rådgiver og klageinstans.

Det er godt å se at forvaltningen har alt under kontroll. Nå føler jeg meg veldig trygg på at våre henvendelser blir håndtert på profesjonelt vis…

Se også omtale i Altaposten:

http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article7096685.ece

Søknad om privatskole

Posted: 17/11-12 by friskole in Nuvsvåg Skoles Venner

Sendt i dag.

Søknad om privatskole

I artikkelen Foreldrerett og Opplæringsplikt, forklarer forsker Svein Egil Vestre hva menneskerettskonvensjonene betyr for hjemmeundervisning.

Men først en klargjøring av hva som er rett og hva som er plikt:

foreldres ansvar for opplæring er en plikt – skoleundervisning er en rettighet. (s. 6)

Når det gjelder grensen mellom hjemmeundervisning og privat skole, skriver han (s. 8-9):

I proposisjonen om Opplæringslova (Ot.prp.nr. 46 for 1997-98, side 158-159) hevdes det at
hjemmeopplæring innebærer at foreldrene selv underviser egne barn, og at all organisert
grunnskoleopplæring for andre enn eigne barn må reknast som skoleverksemd etter lova og
kan såleis ikkje drivast utan godkjenning. – Denne forståelsen representerer et brudd med vår
lovtradisjon som har anerkjent prinsippet om at foreldre fritt kan velge eller ansette huslærer
for sine barn. Skal proposisjonens lovmotiv tas på alvor, vil det innebære at ordningen med
huslærer i praksis er forbudt i Norge ettersom det gir liten mening å søke departemental
godkjenning som privatskole av en enkelt privatlærer, huslærer eller guvernante (oppll § 2-12).

Videre ser jeg det som uholdbart å bringe til torgs forutsetninger som i sin konsekvens
innebærer forbud for foreldre å samarbeide om opplæringen av barna sine; såkalt “kollektiv
hjemmeundervisning”. Definisjonen av “skole” må baseres på andre kriterier enn innleie av
lærer eller utveksling av undervisningstjenester mellom foreldre. Privat skole bør heller
defineres organisatorisk, dvs. som en selvstendig virksomhet eller et foretak som tilbyr
skoletjenester til en ubestemt krets av personer med krav om noe betaling. Kollektiv
hjemmeundervisning kan nok være skolelignende i sin form, men vil alltid være basert på
foreldrenes ansvar for virksomheten og være forbeholdt en bestemt personkrets
(initiativforeldrenes egne barn).

28. august 2012 mottok Loppa kommune klage på enkeltvedtak fra to familier i Nuvsvåg. Klagen lød slik:
Klage på endring av undervisningssted gjort i delegert vedtak 48/12

27. september fikk de beklagelse på lang behandlingstid og lovnad om svar i løpet av uke 41/42.

I dag 31. oktober foreligger det fortsatt ingen svar.

For å sette det i kontekst, er behandlingstiden nå blitt over dobbelt så lang som uttalelsesfristen ifm. nedleggelsen av Nuvsvåg Skole. Det vitner om en arroganse og en total mangel på respekt for lovverket.